Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cấp số cộng un có u18 - u3 = 75 Tìm số hạng tổng

Cho cấp số cộng un có u18 - u3 = 75 Tìm số hạng tổng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cấp số cộng (left( {{u_n}} right)) có ({u_{18}} - {u_3} = 75). Tìm số hạng tổng quát của CSC.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

({u_{18}} - {u_3} = 75 Leftrightarrow {u_1} + 17d - {u_1} - 2d = 75 Leftrightarrow 15d = 75 Leftrightarrow d = 5).

Gọi số hạng đầu ({u_1} = a) ta co (SHTQ:,,{u_n} = a + left( {n - 1} right).5 = 5n + a - 5).

Ý kiến của bạn