Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cấp số cộng un có u20 =  - 52u51 =  - 145 Tìm số

Cho cấp số cộng un có u20 =  - 52u51 =  - 145 Tìm số

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cấp số cộng (left( {{u_n}} right)) có ({u_{20}} =  - 52,,,{u_{51}} =  - 145). Tìm số hạng tổng quát của SCS.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(left{ begin{array}{l}{u_{20}} =  - 52\{u_{51}} =  - 145end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{u_1} + 19d =  - 52\{u_1} + 50d =  - 145end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{u_1} = 5\d =  - 3end{array} right.)

( Rightarrow SHTQ:,,{u_n} = {u_1} + left( {n - 1} right)d = 5 + left( {n - 1} right)left( { - 3} right) =  - 3n + 8).

Ý kiến của bạn