Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cấp số nhân un biết u1 = 3u2 = - 6 Khi đó u5 bằ

Cho cấp số nhân un biết u1 = 3u2 = - 6 Khi đó u5 bằ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cấp số nhân (left( {{u_n}} right)) biết ({u_1} = 3,,,{u_2} = - 6). Khi đó ({u_5}) bằng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Tính (q = dfrac{{{u_2}}}{{{u_1}}}).

- Tính ({u_5} = {u_1} + 4d).

Giải chi tiết:

Gọi (d) là công sai của CSC ta có (d = {u_2} - {u_1} = - 6 - 3 = - 9).

Vậy ({u_5} = {u_1} + 4d = 3 + 4.left( { - 9} right) = - 33).

Ý kiến của bạn