Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cấp số nhân un với u1 = 81 và u2 = 27 Tìm công bộ

Cho cấp số nhân un với u1 = 81 và u2 = 27 Tìm công bộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cấp số nhân (left( {{u_n}} right)) với ({u_1} = 81) và ({u_2} = 27). Tìm công bội (q)?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân có số hạng đầu ({u_1}), công bội (q)  là ({u_n} = {u_1}{q^{n - 1}}) .

Giải chi tiết:

Ta có: ({u_2} = {u_1}q Rightarrow q = dfrac{{{u_2}}}{{{u_1}}} = dfrac{{27}}{{81}} = dfrac{1}{3}).

Chọn B.

Ý kiến của bạn