Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho cấu trúc di truyền quần thể như sau: 0,4AABb : 0,4AaBb :

Cho cấu trúc di truyền quần thể như sau: 0,4AABb : 0,4AaBb :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cấu trúc di truyền quần thể như sau: 0,4AABb : 0,4AaBb : 0,2aabb. Người ta tiến hành cho quần thể tự thụ phấn bắt buộc qua 3 thế hệ. Tỷ lệ cơ thể mang hai cặp gen đồng hợp trội là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét cơ thể mang hai cặp gen đồng hợp trội là AABB được sinh ra từ các có thể có kiểu gen AABb và AaBb

Xét AABb thì

AA=> 100% AA

Bb   tự thụ phấn qua 3 thế hệ sinh ra

  = 

Xét AaBb thì sinh ra con có kiểu gen là

AA sau 3 thế hệ tự thụ là 

BB sau 3 thế hệ là 

XS tạo ra là

0.4 x  + 0.4 x  x  = (0.4 x )(1+ )

 = 0.4 x  x   =  = 

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn