Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cùng m gam mỗi chất sau: KMnO4, KClO3</s

Cho cùng m gam mỗi chất sau: KMnO4, KClO3</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cùng m gam mỗi chất sau: KMnO4, KClO3, MnO2 và K2Cr2O7. Chất thu được nhiều Cl2 (thể tích khí đo ở cùng điều kiện) là:

        


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phản ứng:

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

K2Cr2O7 + 14HCl → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O

Cùng m gam mỗi chất thì:

KMnO4 (0,0158m mol)

KClO3 (0,0245m mol)

MnO2 (0,0115m mol)

K2Cr2O7 (0,0102m mol)

Vậy chất cần tìm là: KClO3.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn