Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho dãy các chất: CH≡C – CH3, CH3 – C≡

Cho dãy các chất: CH≡C – CH3, CH3 – C≡

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất: CH≡C – CH3, CH3 – C≡C – CH3, HCOOH, CH3COOH, CH2=CHCHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (saccarozơ), C6H12O6 (glucozơ), HCOOC2H5, CH3COOCH3. Số chất có khả năng khử được ion Ag+ có trong dung dịch AgNO3/NH3

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chỉ có các chất có nhóm chức – CHO mới có khả năng khử được ion Ag+ có trong dung dịch AgNO3/NH3. Các chất có liên kết ba ở đầu mạch có phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 nhưng không khử được ion Ag+

Các chất có nhóm chức –CHO gồm: HCOOH, CH2=CHCHO, C6H12O6 (glucozơ), HCOOC2H=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn