Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các chất phenyl axetat metyl axetat tripanmitin

Cho dãy các chất phenyl axetat metyl axetat tripanmitin

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, tripanmitin, metyl acrylat, vinyl axetat. Trong các chất trên, có bao nhiêu chất khi thủy phân trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được ancol?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết về phản ứng thủy phân este.

Giải chi tiết:

Phenyl axetat:  CH3COOC6H5 + NaOH (xrightarrow{{{t^o}}}) CH3COONa + C6H5ONa + H2O.

Metyl axetat:   CH3COOCH3 + NaOH (xrightarrow{{{t^o}}}) CH3COONa + CH3OH.

Tripanmitin:    (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH (xrightarrow{{{t^o}}}) 3C15H31COONa + C3H5(OH)3.

Metyl acrylat:  CH2=CH-COOCH3 + NaOH (xrightarrow{{{t^o}}}) CH2=CHCOONa + CH3OH.

Vinyl axetat:     CH3COOCH=CH2 + NaOH (xrightarrow{{{t^o}}}) CH3COONa + CH3CHO.

Vậy có 3 chất khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được ancol.

Chọn A.

Ý kiến của bạn