Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các chất sau Br2 HCl NaOH AgNO3 O2 Số chất tác

Cho dãy các chất sau Br2 HCl NaOH AgNO3 O2 Số chất tác

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất sau: Br2, HCl, NaOH, AgNO3, O2. Số chất tác dụng với CH3 – C ≡ C – CH3


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của ankin.

Giải chi tiết:

Các chất tác dụng với CH3 – C ≡ C – CH3 là Br2, HCl, O(3 chất).

CH3 – C ≡ C – CH3 + 2Br2 ⟶ CH3 – CBr2 – CBr2 – CH3

CH3 – C ≡ C – CH3 + 2HCl ⟶ CH3 – CH – CCl2 – CH3

2C4H6 + 11O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) 8CO2 + 6H2O

Chọn C.

Ý kiến của bạn