Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các chất tinh bột xenlulozơ glucozơ fructozơ sa

Cho dãy các chất tinh bột xenlulozơ glucozơ fructozơ sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy thuộc loại monosaccarit là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về cacbohiđrat.

Giải chi tiết:

Glucozơ và fructozơ là monosaccarit.

Chọn D.

Ý kiến của bạn