Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy chuyển hóa sau CH4 xrightarrow[lln]1500^oC X xr

Cho dãy chuyển hóa sau CH4 xrightarrow[lln]1500^oC X xr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy chuyển hóa sau: CH4 (xrightarrow[{lln}]{{{{1500}^o}C}}) X (xrightarrow{{{t^o},xt}}) Y (xrightarrow[{{t^0},Ni}]{{ + {H_2}}}) C4H10. X, Y lần lượt là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa tính chất hóa học và điều kiện phản ứng đặc trưng của các hợp chất.

Giải chi tiết:

2CH4 (xrightarrow{{{{1500}^o}C,lln}}) C2H2 (X) + 3H2.

2C2H2 (xrightarrow{{{t^o},xt}}) CH ≡ C – CH = CH2 (Y).

CH ≡ C – CH = CH2 + 3H2 (xrightarrow{{{t^o},Ni}}) CH3 – CH2 – CH2 – CH3.

Chọn B.

Ý kiến của bạn