Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho đoạn mạch gồm điện trở R = 100Omega nối tiếp với c

Cho đoạn mạch gồm điện trở R = 100Omega nối tiếp với c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho đoạn mạch gồm điện trở (R = 100Omega ) nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm (L = dfrac{1}{pi }left( H right)) và tụ điện có điện dung (dfrac{{100}}{pi }mu F) . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng (U = 200V) và tần số (f)  thì trong mạch có cộng hưởng. Tính cường độ dòng điện cực đại trong mạch và tần số dòng điện khi ấy.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cường độ dòng điện: (I = dfrac{U}{Z} = dfrac{U}{{sqrt {{R^2} + {{left( {{Z_L} - {Z_C}} right)}^2}} }})


Điều kiện để có cộng hưởng điện: ({Z_L} = {Z_C} Leftrightarrow 2pi fL = dfrac{1}{{2pi fC}} Rightarrow f = dfrac{1}{{2pi sqrt {LC} }})

Giải chi tiết:

Khi trong mạch có cộng hưởng thì ({Z_L} = {Z_C})

( Rightarrow ) Cường độ dòng điện cực đại trong mạch:

(I = dfrac{U}{R} = dfrac{{200}}{{100}} = 2A)

Tần số dòng điện khi đó:

(f = dfrac{1}{{2pi sqrt {LC} }} = dfrac{1}{{2pi sqrt {dfrac{1}{pi }.dfrac{{100}}{pi }{{.10}^{ - 6}}} }} = 50Hz)

Chọn A.

Ý kiến của bạn