Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dữ  liệu sau:  1). Tổng tuyển cử  bầu Quốc hội chung tr

Cho dữ  liệu sau:  1). Tổng tuyển cử  bầu Quốc hội chung tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dữ  liệu sau: 

1). Tổng tuyển cử  bầu Quốc hội chung trong cả  nước;

2). Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kỳ  đầu tiên tại Hà Nội;

3). Hội nghị  hiệp thương chính trị  thống nhất đất nước tổ  chức tại Sài Gòn;

4). Hội nghị  lần thứ  24 của Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Hãy sắp xếp thời gian, quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn