Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dung dịch NaHCO3 lần lượt vào các dung dịch sau MgC

Cho dung dịch NaHCO3 lần lượt vào các dung dịch sau MgC

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dung dịch NaHCO3 lần lượt vào các dung dịch sau: MgCl2, Ca(OH)2, KOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, HCl. Số trường hợp xảy ra phản ứng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sai lầm: NaHCO3 không có phản ứng với KHSO4.


2NaHCO3 + 2KHSO4 → Na2SO4 + K2SO4 + 2H2O + 2CO2.

Giải chi tiết:

- 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → Na2CO3 + CaCO3 + H2O

Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaCO3

- 2NaHCO3 + 2KOH → Na2CO3 + K2CO3 + 2H2O

- 2NaHCO3 + 2KHSO4 → Na2SO4 + K2SO4 + 2H2O + 2CO2

- NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

⟹ Có 4 trường hợp xảy ra phản ứng.

Đáp án A

Ý kiến của bạn