Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho đường thẳng (d) có phương trình y = x + 2 và parabol (P)

Cho đường thẳng (d) có phương trình y = x + 2 và parabol (P)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho đường thẳng (d) có phương trình y = x + 2 và parabol (P) có phương trình y = x2.

a) Vẽ đường thẳng (d) và parabol (P) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy

b) Đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm A và B (với A có hoành độ âm, B có hoành độ dương). Bằng tính toán hãy tìm tọa độ các điểm A và B


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

b)    Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P):

x2 = x + 2 ⇔ x2 – x – 2 = 0 ⇔ (x – 2)(x + 1) = 0 ⇔ x = 2 hoặc x = –1

Với x = 2 ⇒ y = 4 ⇒ B(2;4) (vì B có hoành độ dương)

Với x = –1 ⇒ y = 1 ⇒ A(–1;1) (vì A có hoành độ âm)

Vậy A(–1;1), B(2;4)

Ý kiến của bạn