Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho este C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub> xà phòng ho

Cho este C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub> xà phòng ho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho este C3H6O2 xà phòng hoá bởi NaOH thu được muối có khối lượng bằng 41/37 khối lượng este. Tìm CTCT của este.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn