Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho gia tốc rơi tự do tại mặt đất là 98ms^2 Tìm gia tốc

Cho gia tốc rơi tự do tại mặt đất là 98ms^2 Tìm gia tốc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho gia tốc rơi tự do tại mặt đất là (9,8m/{s^2}). Tìm gia tốc rơi tự do tại độ cao bằng (dfrac{1}{5}) bán kính Trái đất?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gia tốc rơi tự do tại mặt đất: (g = dfrac{{GM}}{{{R^2}}})


Gia tốc rơi tự do tại độ cao (h:) ({g_h} = dfrac{{GM}}{{{{left( {R + h} right)}^2}}})

Giải chi tiết:

+ Gia tốc rơi tự do tại mặt đất: (g = dfrac{{GM}}{{{R^2}}} = 9,8m/{s^2},,,left( 1 right))

+ Tại độ cao bằng (dfrac{1}{5}) bán kính Trái Đất: (h = dfrac{R}{5})

({g_h} = dfrac{{GM}}{{{{left( {R + dfrac{R}{5}} right)}^2}}} = dfrac{{GM}}{{{{left( {dfrac{6}{5}R} right)}^2}}} = dfrac{{25}}{{36}}.dfrac{{GM}}{{{R^2}}},,,,left( 2 right))

Từ (1) và (2) ({g_h} = dfrac{{25}}{{36}}.g = dfrac{{25}}{{36}}.9,8 = 6,8m/{s^2})

Chọn D.

Ý kiến của bạn