Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho giá trị độ âm điện của một vài nguyên tố sau F 398

Cho giá trị độ âm điện của một vài nguyên tố sau F 398

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho giá trị độ âm điện của một vài nguyên tố sau: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cách xác định loại liên kết dựa vào hiệu độ âm điện:


+ Từ 0 đến < 0,4: Liên kết CHT không phân cực


+ Từ 0,4 đến < 1,7: Liên kết CHT có cực


+ ≥1,7: Liên kết ion

Giải chi tiết:

- Hiệu độ âm điện giữa C và O bằng: 3,44 - 2,55 = 0,89

⟹ Liên kết C-O thuộc loại liên kết cộng hóa trị có cực

⟹ Phân tử CO2 thuộc loại hợp chất cộng hóa trị (không cực).

- Hiệu độ âm điện giữa Na và F bằng: 3,98 - 0,93 = 3,05

⟹ Liên kết Na-F thuộc loại liên kết ion

⟹ Phân tử NaF thuộc loại hợp chất ion.

- Hiệu độ âm điện giữa H và O bằng: 3,44 - 2,20 = 1,24

⟹ Liên kết H-O thuộc loại liên kết cộng hóa trị có cực

⟹ Phân tử H2O thuộc loại hợp chất cộng hóa trị.

- Hiệu độ âm điện giữa C và H bằng: 2,55 - 2,20 = 0,35

⟹ Liên kết C-H thuộc loại liên kết cộng hóa trị không cực

⟹ Phân tử CH4 thuộc loại hợp chất cộng hóa trị.

Vậy NaF là hợp chất ion.

Đáp án B

Ý kiến của bạn