Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho giá trị độ âm điện của nguyên tử của các nguyên tố

Cho giá trị độ âm điện của nguyên tử của các nguyên tố

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho giá trị độ âm điện của nguyên tử của các nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp chất nào sau đây chứa liên kết ion?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cách xác định loại liên kết dựa vào hiệu độ âm điện:


+ Từ 0 đến < 0,4: Liên kết CHT không phân cực


+ Từ 0,4 đến < 1,7: Liên kết CHT có cực


+ ≥1,7: Liên kết ion

Giải chi tiết:

- Xét A: |χC - χH| = |2,55 - 2,20| = 0,35 → CH4 chứa liên kết CHT không cực.

- Xét B: |χH - χO| = |2,20 - 3,44| = 1,24 → H2O chứa liên kết CHT phân cực.

- Xét C: |χC - χO| = |2,55 - 3,44| = 0,89 → CO2 chứa liên kết CHT phân cực.

- Xét D: |χNa - χF| = |0,93 - 3,98| = 3,05 → NaF chứa liên kết ion.

Đáp án D

Ý kiến của bạn