Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng

 Cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 hoa đỏ, cho F1 tự thụ phấn thì kiểu hình ở cây F2 là 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng. Cách lai nào sau đây không xác định được kiểu gen của cây hoa đỏ F2?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hoa đỏ x Hoa đỏ → Hoa đỏ : hoa trắng => Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng 

Quy ước : A- Hoa đỏ >> a- Hoa trắng 

F1 dị hợp : Aa 

Cây F2 hoa đỏ có các kiểu gen : A A hoặc Aa 

- Lai phân tích kiểu hình F2

: Nếu đời con lai phân tích 100% hoa đỏ => thì F2 có kiểu gen AA 

Nếu đời con có sự phân li 1 đỏ : 1 trắng => F2 có kiểu gen Aa 

- Lai cây hoa đỏ F2 với cây F1: cây hoa đỏ F2 x Aa

 Nếu đời con lai phân tích 100% hoa đỏ => thì F2 có kiểu gen AA

Nếu đời con có sự phân li 3 đỏ : 1 trắng => F2 có kiểu gen Aa - Cây hoa đỏ F2 tự thụ phấn

 - Nếu đời con lai phân tích 100% hoa đỏ => thì F2 có kiểu gen AANếu đời con có sự phân li 3 đỏ : 1 trắng => F2 có kiểu gen Aa

 Đáp án D không xác định được kiểu gen của F2 vì cây hoa đỏ P ( AA) nếu như lai cây hoa đỏ F2 với P thì luôn cho đời con 100% kiểu hình hoa đỏ => không xác định được kiểu gen của F2

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn