Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho giới hạn  I = mathop lim x to  + infty d4x^2 + 3x

Cho giới hạn  I = mathop lim x to  + infty d4x^2 + 3x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho giới hạn  (I = mathop {lim }limits_{x to  + infty } dfrac{{4{x^2} + 3x + 2}}{{{x^2} + x - 2}}). Khẳng định nào sau đây đúng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chia cả tử và mẫu cho ({x^2}).

Giải chi tiết:

Ta có: (mathop {lim }limits_{x to  + infty } dfrac{{4{x^2} + 3x + 2}}{{{x^2} + x - 2}} = mathop {lim }limits_{x to  + infty } dfrac{{4 + dfrac{3}{x} + dfrac{2}{{{x^2}}}}}{{1 + dfrac{1}{x} - dfrac{2}{{{x^2}}}}} = 4).

Vậy (I = 4 in left( {3;5} right)).

Chọn A.

Ý kiến của bạn