Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho ha đa thức f x = 3x^3 + 2ax^2 + ax - 5 và g x = x

Cho ha đa thức f x = 3x^3 + 2ax^2 + ax - 5 và g x = x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho ha đa thức (fleft( x right) = 3{x^3} + 2a{x^2} + ax - 5) và (gleft( x right) = {x^2} + 3ax - 4.) Tìm (a) để (fleft( 1 right) = gleft( { - 1} right).)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Thay (x = 1) vào (fleft( x right)) để tính (fleft( 1 right).)


+ Thay (x =  - 1) vào (gleft( x right)) để tính (gleft( { - 1} right))


+ Từ (fleft( 1 right) = gleft( { - 1} right)) ta tìm được (a.)

Giải chi tiết:

+ Thay (x = 1) vào (fleft( x right)) ta được (fleft( 1 right) = {3.1^3} + 2a{.1^2} + a.1 - 5 = 3a - 2)

+ Thay (x =  - 1) vào (gleft( x right)) ta được (gleft( { - 1} right) = {left( { - 1} right)^2} + 3a.left( { - 1} right) - 4 =  - 3a - 3)

+ Để (fleft( 1 right) = gleft( { - 1} right)) thì (3a - 2 =  - 3a - 3 Rightarrow 6a =  - 1) ( Rightarrow a =  - frac{1}{6}.)

Vậy (a =  - frac{1}{6}.)

Chọn D.

Ý kiến của bạn