Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai đa thức f x = x^5 + 2 g x = 5x^3 - 4x + 2 Chọ

Cho hai đa thức f x = x^5 + 2 g x = 5x^3 - 4x + 2 Chọ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai đa thức (fleft( x right) = {x^5} + 2;) (gleft( x right) = 5{x^3} - 4x + 2.) Chọn câu đúng về (fleft( { - 2} right)) và (gleft( { - 2} right).)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thay giá trị của biến (x =  - 2) vào mỗi biểu thức và thực hiện phép tính để tính (fleft( { - 2} right)) và (gleft( { - 2} right).) So sánh (fleft( { - 2} right)) và (gleft( { - 2} right).)

Giải chi tiết:

Thay (x =  - 2) vào (fleft( x right) = {x^5} + 2) ta được (fleft( { - 2} right) = {left( { - 2} right)^5} + 2 =  - 30)

Thay (x =  - 2) vào (gleft( x right) = 5{x^3} - 4x + 2)ta được  (gleft( { - 2} right) = 5.{left( { - 2} right)^3} - 4.left( { - 2} right) + 2 =  - 30)

Suy ra (fleft( { - 2} right) = gleft( { - 2} right),,left( {{rm{do}}, - 30 =  - 30} right))

Chọn A.

Ý kiến của bạn