Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số theo

Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số theo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số theo các phương trình ({x_1} = 6.cos10pi t,cm); ({x_2} = 4.cosleft( {10pi t + pi } right),cm). Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Biên độ dao động tổng hợp: (A = sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}.cosDelta varphi } )

Giải chi tiết:

Dao động của hai dao động trên có biên độ:

(begin{array}{l}A = sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}.cosDelta varphi } \,,,,, = sqrt {{6^2} + {4^2} + 2.6.4.cospi }  = 2cmend{array})

Chọn C.

Ý kiến của bạn