Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai điểm MN nằm trên đường sức của một điện trường

Cho hai điểm MN nằm trên đường sức của một điện trường

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai điểm (M,,,N) nằm trên đường sức của một điện trường đều cường độ (E = 2000,,V/m) như hình vẽ. Biết (MN = 25,,cm)

a. Tính ({U_{MN}})?

b. Tính công của lực điện khi cho diện tích (q = {5.10^{ - 3}},,C) từ (M) đến (N)?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hiệu điện thế giữa hai điểm (M,,,N:{U_{MN}} = E.{d_{MN}})


Công của lực điện trường: ({A_{MN}} = q.{U_{MN}})

Giải chi tiết:

a. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là:

({U_{MN}} = E.{d_{MN}} = 2000.0,25 = 500,,left( V right))

b. Công của lực điện trường là:

({A_{MN}} = q.{U_{MN}} = {5.10^{ - 3}}.500 = 2,5,,left( J right))

Chọn D.

Ý kiến của bạn