Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hai đường tròn (O;3cm) và (O’; 5cm), có OO’ = 7cm. Số đi

Cho hai đường tròn (O;3cm) và (O’; 5cm), có OO’ = 7cm. Số đi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai đường tròn (O;3cm) và (O’; 5cm), có OO’ = 7cm. Số điểm chung của hai đường tròn là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

B

Ý kiến của bạn