Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hai phản ứng hạt nhân: (92^238U

Cho hai phản ứng hạt nhân: (92^238U

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai phản ứng hạt nhân: (_{{rm{92}}}^{{rm{238}}}{rm{U}} to _{{rm{90}}}^{{rm{234}}}{rm{Th}} + _{rm{2}}^{rm{4}}{rm{He}}) (1) và (_{{rm{92}}}^{{rm{238}}}{rm{U}} to _{{rm{91}}}^{{rm{237}}}{rm{Pa}} + _{rm{1}}^{rm{1}}{rm{H}}) (2) Biết khối lượng của các hạt nhân: 238U = 238,05079u; 234Th = 234,04363u; 237Pa = 237,05121u;  24He = 4,00260u; 11H = 1,00783u. Kết luận đúng là 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phản ứng (1): ({rm{Delta E}} = left( {{{rm{m}}_{rm{U}}} - {{rm{m}}_{{rm{Th}}}} - {{rm{m}}_{{rm{He}}}}} right){{rm{c}}^{rm{2}}} = {rm{4}}{rm{,245MeV}} > {rm{0}} to ) Phản ứng (1) tỏa năng lượng nên tự phát xảy ra

Phản ứng (2): (Delta E = left( {{m_U} - {m_{Pa}} - {m_H}} right){c^2} =  - 7,67MeV < 0 to ) Phản ứng (2) thu năng lượng nên không thể tự phát xảy ra

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn