Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai tập hợp A = - 6187 và B = - 3113 - 6 Xác

Cho hai tập hợp A = - 6187 và B = - 3113 - 6 Xác

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai tập hợp (A = left{ { - 6;,,1;,,8;,,7} right}) và (B = left{ { - 3;,,1;,,13;,, - 6} right}). Xác định tập hợp (A cap B).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xác định các phần tử chung của cả hai tập hợp.

Giải chi tiết:

(A = left{ { - 6;,,1;,,8;,,7} right})

(B = left{ { - 3;,,1;,,13;,, - 6} right})

( Rightarrow A cap B = left{ { - 6;,,1} right})

Chọn  A

Ý kiến của bạn