Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai vecto vec avec b bất kỳ forall kh in mathbbR Kh

Cho hai vecto vec avec b bất kỳ forall kh in mathbbR Kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai vecto (vec a,,,vec b) bất kỳ; (forall k,,,h in mathbb{R}). Khẳng định nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng các tính chất của phép nhân véctơ với một số.

Giải chi tiết:

Với (vec a,,,vec b) tùy ý; (forall k,,,h in mathbb{R}) ta có:

+) (0.vec a = vec 0) là đáp án sai vì (0.vec a = 0).

+) (kleft( {vec a + vec b} right) = kvec a + kvec b) (đúng)

+) (k.vec 0 = vec 0) (đúng)

+) (hleft( {kvec a} right) = left( {hk} right)vec a) (đúng)

Chọn A.

Ý kiến của bạn