Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số f x = ax^4 + bx^2 + c a ne 0 và có đồ thị n

Cho hàm số f x = ax^4 + bx^2 + c a ne 0 và có đồ thị n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (fleft( x right) = a{x^4} + b{x^2} + c), (a ne 0) và có đồ thị như sau.

Tính tổng các giá trị nguyên của tham số (m)để phương trình (fleft( {2fleft( {sin x} right) - 3} right) = m)có nghiệm (x in left[ {0;dfrac{pi }{2}} right])?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn C.

Ý kiến của bạn