Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số f x xác định và liên tục trên thỏa mãn x^2f

Cho hàm số f x xác định và liên tục trên thỏa mãn x^2f

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (fleft( x right)) xác định và liên tục trên thỏa mãn ({x^2}{f^2}left( x right) + left( {2x - 1} right)fleft( x right) = xf'left( x right) - 1), với mọi (x in mathbb{R}backslash left{ 0 right}) đồng thời thỏa (fleft( 1 right) =  - 2). Tính (intlimits_1^2 {fleft( x right)} {rm{d}}x)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn B.

Ý kiến của bạn