Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số fx có f 0 = 3 và fprime x = d1x^2 + 1 - x x

Cho hàm số fx có f 0 = 3 và fprime x = d1x^2 + 1 - x x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (f(x)) có (fleft( 0 right) = 3) và (fprime (x) = dfrac{1}{{{x^2} + 1 - xsqrt {{x^2} + 1} }}). Khi đó (intlimits_0^1 {xfleft( x right)} {rm{d}}x)bằng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn D.

Ý kiến của bạn