Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số y = f x liên tục trên mathbbR và có bảng xé

Cho hàm số y = f x liên tục trên mathbbR và có bảng xé

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có bảng xét dấu của (f'left( x right)) như sau

Tìm khoảng nghịch biến của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^2} + 1} right) - 2.)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn C.

Ý kiến của bạn