Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số y = f x liên tục và có đạo hàm trên mathbbR

Cho hàm số y = f x liên tục và có đạo hàm trên mathbbR

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục và có đạo hàm trên (mathbb{R})thỏa mãn (fleft( 2 right) =  - 2;,,,intlimits_0^2 {fleft( x right){rm{d}}x}  = 3). Tính (I = intlimits_0^4 {f'left( {sqrt x } right){rm{d}}x} ).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn A.

Ý kiến của bạn