Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số y = fx = beginarrayl2x - 13x^2endarray begi

Cho hàm số y = fx = beginarrayl2x - 13x^2endarray begi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = f(x) = left{ begin{array}{l}2x - 1\3{x^2}end{array} right.)(begin{array}{l}khi\khiend{array})(begin{array}{l}x > 0\x le 0end{array}). Giá trị của biểu thức (P = fleft( { - 1} right) + fleft( 1 right))là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thay giá trị (x) tương ứng vào khoảng tương ứng của hàm số.

Giải chi tiết:

(y = f(x) = left{ begin{array}{l}2x - 1\3{x^2}end{array} right.)(begin{array}{l}khi\khiend{array})(begin{array}{l}x > 0\x le 0end{array}).

+) Với (x =  - 1)( Rightarrow )Ta thay (x =  - 1)vào hàm số (y = 3{x^2}) (vì ( - 1 le 0))

( Rightarrow fleft( { - 1} right) = 3.{left( { - 1} right)^2} = 3)

+) Với (x = 1,) ( Rightarrow ) Ta thay (x = 1,)vào hàm số (y = 2x - 1) (vì (1 > 0))

( Rightarrow fleft( 1 right) = 2.1 - 1 = 1)

( Rightarrow ,P = fleft( { - 1} right) + fleft( 1 right) = 3 + 1 = 4)

Vậy (P = 4).

Chọn C.

Ý kiến của bạn