Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình chóp SABCDcó đáy ABCDlà hình bình hành thỏa mã

Cho hình chóp SABCDcó đáy ABCDlà hình bình hành thỏa mã

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình chóp (S.ABCD)có đáy (ABCD)là hình bình hành thỏa mãn (AB = a,;AC = asqrt 3 ),(BC = 2{rm{a}}). Biết tam giác (SBC) cân tại (S), tam giác (SCD)vuông tại (C) và khoảng cách từ (D) đến mặt phẳng ((SBC)) bằng (dfrac{{asqrt 3 }}{3}). Thể tích của khối chóp đã cho bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn A.

Ý kiến của bạn