Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hỗn hợp E gồm ba chất X Y và ancol propylic X Y là

Cho hỗn hợp E gồm ba chất X Y và ancol propylic X Y là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp E gồm ba chất X, Y và ancol propylic. X, Y là hai amin kế tiếp trong cùng dãy đồng đẳng; phân tử X, Y đều có hai nhóm NH2 và gốc hiđrocacbon không no, MX < MY. Khi đốt cháy hết 0,1 mol E cần vừa đủ 0,67 mol O2, thu được H2O, N2 và 0,42 mol CO2. Phần trăm khối lượng của Y trong E là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(left{ begin{array}{l}X\Y\{C_3}{H_8}O(a)end{array} right.left( {0,{1^{mol}}} right) + {O_2}left( {0,{{67}^{mol}}} right) to C{O_2}left( {0,{{42}^{mol}}} right) + {H_2}O + {N_2})

BTNT "O" → nH2O = a + 0,67.2 - 0,42.2 = a + 0,5 (mol)

→ ∑nH2O - ∑nCO2 = (a + 0,5) - 0,42 = a + 0,08 (mol)

Mà khi đốt ancol thì nH2O(ancol) - nCO2(ancol) = a (vì là ancol no, mạch hở)

Suy ra khi đốt X và Y thu được nH2O(X,Y) - nCO2(X,Y) = 0,08 mol

Đốt amin không no, 2 chức mà thu được nH2O > nCO2 thì amin chỉ có thể là amin có 1 liên kết π

[Chứng minh: Công thức X, Y có dạng: CnH2n+4-2kN2. Do nH2O > nCO2 ⟹ (n + 2 - k) > n ⟹ k < 2 ⟹ k = 1]

⟹ Các amin dạng CnH2n+2N2

⟹ namin = nH2O(X,Y) - nCO2(X,Y) = 0,08 mol

⟹ nancol = 0,1 - 0,08 = 0,02 mol

BTNT "C" cho phản ứng đốt E: (0,08bar n + 0,02.3 = 0,42 to bar n = 4,5)

(Eleft{ {begin{array}{*{20}{l}}{X:{C_4}{H_{10}}{N_2}left( x right)}\begin{array}{l}Y:{C_5}{H_{12}}{N_2}left( y right)\{C_3}{H_8}O:0,02end{array}end{array} to left{ begin{array}{l}{n_{X,Y}} = x + y = 0,08\{n_{C{O_2}}} = 4{rm{x}} + 5y + 0,02.3 = 0,42end{array} right.} right. to left{ begin{array}{l}x = 0,04\y = 0,04end{array} right.)

( Rightarrow % {m_Y} = dfrac{{0,04.100}}{{0,04.86 + 0,04.100 + 0,02.60}}.100%  = 46,3% )

Đáp án D

Ý kiến của bạn