Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hỗn hợp gồm 54 gam Al và 56 gam Fe phản ứng hoàn to

Cho hỗn hợp gồm 54 gam Al và 56 gam Fe phản ứng hoàn to

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp gồm 5,4 gam Al và 5,6 gam Fe phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HCl thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2


Fe + 2HCl → FeCl2 + H2


Theo PTHH ⟹ ({n_{{H_2}}} = 1,5{n_{Al}} + {n_{Fe}}) . ⟹ V.

Giải chi tiết:

nAl = 5,4/27 = 0,2 mol.

nFe = 5,6/56 = 0,1 mol.

PTHH:
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Theo PTHH ⟹ ({n_{{H_2}}} = 1,5{n_{Al}} + {n_{Fe}}) = 1,5.0,2 + 0,1 = 0,4 mol.

⟹ V = 0,4.22,4 = 8,96 lít.

Đáp án C

Ý kiến của bạn