Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hỗn hợp gồm 72 gam Mg và 102 gam Al2O3 tác dụng hết

Cho hỗn hợp gồm 72 gam Mg và 102 gam Al2O3 tác dụng hết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp gồm 7,2 gam Mg và 10,2 gam Al2O3 tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,448 lít khí N2 duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Khối lượng muối tan trong Y là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Kiểm tra thấy 2nMg > 10nN2 ⟹ Sản phẩm khử của N+5 có NH4NO3.


- Tính ({n_{N{H_4}N{O_3}}} = dfrac{{2{n_{Mg}} - 10{n_{{N_2}}}}}{8})


- Sử dụng bảo toàn nguyên tố Mg, Ag để xác định thành phần muối có trong dung dịch sau phản ứng từ đó tính được khối lượng muối.

Giải chi tiết:

nMg = 0,3 mol; nAl2O3 = 0,1 mol; nN2 = 0,02 mol

Mg0 → Mg+2 + 2e                                  2N+5 + 10e → N2

0,3 →               0,6 (mol)                                   0,2 ← 0,02 (mol)

Vì 0,6 > 0,2 ⟹ sản phẩm có NH4NO3.

                                                                 N+5    +    8e → N-3 (NH4NO3)

                                                                            (0,6-0,2) →      0,05      (mol)

Muối trong dung dịch sau pư:

nMg(NO3)2 = nMg = 0,3 mol

nAl(NO3)3 = 2nAl2O3 = 0,2 mol

nNH4NO3 = 0,05 mol

→ mmuối = 0,3.148 + 0,2.213 + 0,05.80 = 91 gam.

Chọn D.

Ý kiến của bạn