Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hỗn hợp gồm Mg và Cu tác dụng với 200ml dung dịch chứa h

Cho hỗn hợp gồm Mg và Cu tác dụng với 200ml dung dịch chứa h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp gồm Mg và Cu tác dụng với 200ml dung dịch chứa hỗn hợp hai muối AgNO3 0,3M và Cu(NO3)2 0,25M. Sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch A và chất rắn B. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được 3,6 gam hỗn hợp X gồm hai oxit. Hoà tan hoàn toàn B trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng được 2,016 lít khí SO2 (ở đktc). Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp đầu là

 

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hỗn hợp X gồm MgO và CuO → Dung dịch A gồm Mg2+ và Cu2+ → Mg phản ứng hết. Chất rắn B gồm Ag và Cu (nếu có).

Mg + 2Ag+ → Mg2+ + 2Ag x.…..0,06 mol

Mg   +   Cu2+ → Mg2+ + Cu x-0,03...0,05mol

Mà moxit = mMgO + mCuO = 40.x + 80.(0,05 - (x - 0,03)) = 3,6g ó x = 0,07 mol. Vậy Mg phản ứng với Cu2+ tạo thành (0,07 - 0,03) mol Cu. 

Mặt khác, khi hòa tan rắn B vào dd H2SO4 đặc nóng, ta có:

nAg + 2nCu = 2nSO2 + 2nCu = 2.0,09 => 2nCu = 0,06 mol (Theo ĐLBT electron).

Ta  thấy mol rắn Cu thu được là 0,06 mol trong đó gồm 0,04 mol Cu tạo thành từ phản ứng trên, vậy mol Cu trong hh

kim loại là 0,02 mol (vì Mg khử hết ion Ag+, nên Cu không tham gia phản ứng).

Suy ra mhh kl = 0,07.24 + 0,02.64 = 2,96g → %mMg = 56,8%.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn