Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hỗn hợp X gồm 3 este chỉ chứa chức este tạo bởi axi

Cho hỗn hợp X gồm 3 este chỉ chứa chức este tạo bởi axi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp X gồm 3 este (chỉ chứa chức este) tạo bởi axit fomic và các ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 3,584 lít O2 (đktc) thu được CO2 và 2,52 gam nước. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Các este trong X là HCOOCH3, (HCOO)2C2H4, (HCOO)3C3H5 đều có đặc điểm chung là số nguyên tử C bằng số nguyên tử O.


Như vậy ta đặt nO(X) = nC(X) = a mol.


BTNT C ⟹ nCO2 = nC(X) = a mol.


BTNT O ⟹ nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O ⟹ giá trị của a.


BTKL ⟹ mX = mCO2 + mH2O - mO2.

Giải chi tiết:

Tính được nO2 = 0,16 mol; nH2O = 0,14 mol.

Các este trong X là HCOOCH3, (HCOO)2C2H4, (HCOO)3C3H5 đều có đặc điểm chung là số nguyên tử C bằng số nguyên tử O.

Như vậy ta đặt nO(X) = nC(X) = a mol.

BTNT C ⟹ nCO2 = nC(X) = a mol.

BTNT O ⟹ nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

               ⟹ a + 2.0,16 = 2a + 0,14

               ⟹ a = 0,18.

BTKL: mX = mCO2 + mH2O - mO2 = 0,18.44 + 0,14.18 - 0,16.32 = 5,32 gam.

Chọn D.

Ý kiến của bạn