Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch hỗn hợp gồ

Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch hỗn hợp gồ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol NaF và 0,1 mol NaCl, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

NaF không tạo kết tủa với AgNO3


PTHH


AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3


Theo PTHH ⟹ nAgCl = nNaCl . ⟹ mkết tủa = mAgCl .

Giải chi tiết:

NaF không tạo kết tủa với AgNO3

PTHH

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

Theo PTHH ⟹ nAgCl = nNaCl = 0,1 mol.

⟹ mkết tủa = mAgCl = 0,1.143,5 = 14,35 gam.

Đáp án A

Ý kiến của bạn