Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp rắn X nung nóng gồm

Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp rắn X nung nóng gồm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp rắn X nung nóng gồm MgO, FeO, Fe2O3, Al2O3, PbO. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn chứa


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Ở nhiệt độ cao, CO khử được oxit kim loại từ Zn (sau Al) trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

Giải chi tiết:

- CO dư ⟹ Fe2O3 bị khử hoàn toàn thành Fe.

- Ở nhiệt độ cao, CO khử được oxit kim loại từ Zn (sau Al) trong dãy hoạt động hóa học của kim loại:

CO khử FeO, Fe2O3 thành Fe.

CO khử PbO thành Pb.

MgO, Al2O3 không tác dụng với CO ⟹ Còn lại trong chất rắn sau phản ứng.

⟹ Chất rắn thu được sau phản ứng gồm MgO, Fe, Al2O3, Pb.

Đáp án D

Ý kiến của bạn