Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M,

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n Ag= 0,08 , n Zn = 0,09

Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag

 x……2x……..x

Zn + 2Ag+ → Zn2+  + 2Ag     ;   Zn  + Cu2+ → Zn2+  + Cu

      (0,08-2x)                              x……x

Số mol Zn pứ = x + (0,04 – x) = 0,04 → Zn dư = 0,05 mol

Trong X có Ag tạo ra và Cu dư, trong Z có Ag, Cu tạo ra và Zn dư → tổng khối lượng X và Z = 18,29

→ mCu = 18,29 – mAg – mZn (dư) = 18,29 – 0,08.108 – 0,05.65 = 6,4 gam.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn