Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic Khí sinh r

Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic Khí sinh r

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Khí sinh ra cho vào nuớc vôi trong dư thu được 120 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 60%. Giá trị m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH:


C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH


CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O


Theo PTHH ⟹ nCO2 ⟹ nC6H12O6 (LT) ⟹ nC6H12O6 (TT) (Do H = 60%) ⟹ m.

Giải chi tiết:

nCaCO3 = 120/100 = 1,2 mol.

PTHH:

C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Theo PTHH ⟹ nC6H12O6 (LT) = nCO2/2 = nCaCO3/2 = 0,6 mol.

Do H = 60% ⟹ nC6H12O6 (TT) = 0,6.100%/60% = 1 mol.

⟹ m = 1.180 = 180 gam.

Chọn B.

Ý kiến của bạn