Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho m gam hỗn hợp A gồm Mg và Al có tỷ lệ mol 4:5 vào dung d

Cho m gam hỗn hợp A gồm Mg và Al có tỷ lệ mol 4:5 vào dung d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam hỗn hợp A gồm Mg và Al có tỷ lệ mol 4:5 vào dung dịch HNO3 20%. Sau khi các kim loại tan hết có 6,72 lít hỗn hợp X gồm NO, N2O, N2 bay ra (đktc) và được dung dịch X1. Thêm một lượng O2 vừa đủ vào X, sau phản ứng được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y từ từ qua dung dịch KOH dư, có 4,48 lít hỗn hợp khí Z đi ra (đktc). Tỉ khối của Z đối với H2 bằng 20. Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch X1 thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 dùng dư 20 % so với lượng cần thiết. Nồng độ % của Al(NO3)3 trong X1 gần nhất với giá trị nào sau đây?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n hh X = 6,72: 22,4 = 0,3 mol

n hh Z = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

 

=> n N2 = 0,05 mol

n N2O = 0,15 mol

=> n NO = n X – n Z = 0,1 mol

Mặt khác, có hh A (Mg, Al) => Kết tủa chứa Al(OH)3 và Mg(OH)2

m →                m+ 39,1

Gọi n Mg = a mol => n Al = 1,25a mol

m hh A = 24a + 33,75a = 57,75 a = m

m↓ = 58a + 97,5 a = 57,75a + 39,1

a = 0,4 mol

=> n Mg = 0,4; n Al = 0,5 mol

Mg →      Mg+2 +    2e                      N+5 +   3e →   N+2

0,4                        0,8                               0,3       0,1

Al →   Al+3 +           3e                     2N+5 + 8e → N2O

0,5                        1,5                                 1,2       0,15

                                                      N+5 +   10e → N2

                                                                 0,5       0,05

                                                      N+5 +   8e →   N-3

                                                                  8a        a

Bảo toàn electron, ta có: 0,8 + 1,5 = 0,3 + 1,2 + 0,5 + 8a

8a = 0,3

a = 0,0375 mol

=> ∑ n HNO3p.ư = n NO3 – (muối của KL) + n N(sp khử) + 2 n NH4NO3

  = 2,3 + 0,1 + 0,15. 2 + 0,05. 2 + 0,0375. 2

  = 2,875 mol

=> n HNO3 t.t = 3,45 mol => mdd HNO3 = (3,45. 63)/ 0,2 = 1086,75 g

=> m dd sau p.ư = m KL + m HNO3 – n khí

= 0,4. 24 + 0,5. 27 + 1086,75 – 0,1. 30 – 0,05. 28 – 0,15. 44

= 1098,85 gam

C% Al(NO3)3 = 106,5 : 1098,85 = 9,7%

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn