Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m gam hỗn hợp KClO KClO2 KClO3 tác dụng với dung dị

Cho m gam hỗn hợp KClO KClO2 KClO3 tác dụng với dung dị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam hỗn hợp KClO, KClO2, KClO3 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư thu được dung dịch chứa 13,41 gam KCl và 8,064 lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng.

Giải chi tiết:

nCl2 = 0,36 mol

Sơ đồ: {KClO, KClO2, KClO3} + HCl → KCl + Cl2 + H2O

+ BTNT Cl: nhỗn hợp + nHCl = nKCl + 2nCl2

+ Nhận thấy nhỗn hợp = nKCl (BTNT K)

⟹ nHCl = 2nCl2 = 0,72 mol

+ BTNT H: nH2O = ½ nHCl = 0,36 mol

+ BTKL: mhỗn hợp = mKCl + mCl2 + mH2O - mHCl = 13,41 + 0,36.71 + 0,36.18 - 0,72.36,5 = 19,17 gam.

Đáp án C

Ý kiến của bạn