Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m gam hỗn hợp X gồm H2NCH2CH2COOH và CH3CHNH2COOH t

Cho m gam hỗn hợp X gồm H2NCH2CH2COOH và CH3CHNH2COOH t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam hỗn hợp X gồm H2NCH2CH2COOH và CH3CH(NH2)COOH tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Để đơn giản hóa, ta coi dung dịch Y gồm các amino axit và NaOH.


Các amino chỉ có 1 nhóm -NH2 ⟹ Tác dụng với HCl theo tỉ lệ 1:1.

Giải chi tiết:

nNaOH = 0,2 mol; nHCl = 0,5 mol.

Để đơn giản hóa, ta coi dung dịch Y gồm các amino axit và NaOH.

Mà các amino axit chỉ có 1 nhóm -NH2 ⟹ Tác dụng với HCl theo tỉ lệ 1:1.

⟹ nHCl = na.a + nNaOH ⟹ na.a = nHCl - nNaOH = 0,5 - 0,2 = 0,3 mol.

⟹ m = 0,3.89 = 26,7 gam (lưu ý cả 2 amino axit đều có M = 89).

Đáp án A

Ý kiến của bạn