Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m gam hỗn hợp X gồm Na,Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0

Cho m gam hỗn hợp X gồm Na,Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam hỗn hợp X gồm Na,Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0,08 mol NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2 ,sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,896 lit khí (dktc) . Giá trị của m là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Na + H2O -> NaOH + ½ H2

Ca + 2H2O -> Ca(OH)2 + H2

OH- + HCO3- -> CO32- + H2O

Ca2+ + CO32- -> CaCO3

Vì nCaCO3 = 0,07 mol < nHCO3 = 0,08 mol

Có nOH = 2nH2 = 0,08 mol => Chứng tỏ Ca2+ thiếu , CO32-

=> nCa2+ = 0,07 mol = nCaCO3 => nCa = 0,07 – 0,04 = 0,03 mol

Có: nNa + 2nCa = 0,08 mol => nNa = 0,02 mol

=> m = 1,66g

Đáp án D

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn