Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ

Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu được 2 lít dung dịch X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 7,0 gam kết tủa. Giá trị của a, m tương ứng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n NaOH = m/ 40 (mol); n NaHCO3 = 2a (mol)

n BaCO3 = 11, 82: 197 = 0,06 mol

n CaCO3 = 7: 100 = 0,07 mol

Dễ thấy n CaCO3 > n BaCO3 => dd X chứa HCO3– 

1 lít dd X chứa (m/ 80) mol NaOH và a mol NaHCO3

=> n HCO3 -   dư = a – m/80  (mol)

n CO32 -   = m/ 80 (mol)

n BaCO3 = n CO32 -   = m/ 80 = 0,06 mol

=> m = 4,8 gam

2 HCO3 2 –       →        CO3 2 –  +         CO2 + H2O

a – m/80  →                a/2 – m/160

=> n CaCO3 = 0,5a – m/160 + m/80 = 0,07

=> a = 0,08

Vậy a = 0,08; m = 4,8

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn